Historiek

2019 - 2020 : "De Bollereu"

2018 - 2019 : "Geld stienk"

2017 - 2018 : "Drèède Bontenoaved"

2016 - 2017 : "Vejer obb'n rèè"

2015 - 2016 : "Zottichèds èn gekkespeel

2014 - 2015 : "Fin èn Plin"

2013 - 2014 : "Mëze.rê obbe véû e.l(h)oép"

2012 - 2013 : "As 't mar e pie.melke hèt"

2011 - 2012 : "Ginne seks op Saint-Marie

2010 - 2011 : "Robin Hoet"

2009 - 2010 : "Sjieke klier en ne kloeetemersjang"

2008 - 2009 : "Doa es ter ie.ne de kloeete op"

2007 - 2008 : "Pej.kel en (h)ie.ring" - 15 jarig bestaan 

2006 - 2007 : "'t liëp oe.e t de hand obbe bèrregerleke stand"

2005 - 2006 : "Ve.rre.kes be stress

2004 - 2005 : "Ambras enne 't hinnekot

2003 - 2004 : "E koee.t es e koee"

2002 - 2003 : "(H)et zoe ejt op oer kot"

2001 - 2002 : Aad joa ... ma nog nie verslet.e

2000 - 2001 : "Ketchup en sangria"

1999 - 2000 : "Drinken de goden duvel

1998 - 1999 : "Een beeld van een man"

1997 - 1998: " De Banneuxkes op Saint-Corniche"

1996 - 1997 : "Rare gevallen"

1995 - 1996 : "De Afrekening"

1994 - 1995 : "De Banneuxkes over hun toeren

1993 - 1994 : "De Banneuxkes op zoek naar ...